Bent u een vastgoedprofessional of een internationaal bedrijf? Bezoek onze professionele website

Algemene Huurvoorwaarden

Inleidend artikel: Definities

Onder "Product(en)" wordt verstaan: alle Producten die door MOVE & RENT te huur worden aangeboden op de commerciële website, te weten meubels, huishoudelijke apparaten en elektronische multimedia-apparaten.

Onder "Website" wordt verstaan: de website www.moveandrent.nl die wordt geëxploiteerd door het bedrijf MOVE & RENT.

Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon in de hoedanigheid van consument of niet-beroepsbeoefenaar die voor een bepaalde periode een of meer door MOVE & RENT verhuurde zaken wenst te huren voor zijn/haar persoonlijk gebruik.

Onder "Huurovereenkomst" wordt verstaan: de huurovereenkomst die tussen MOVE & RENT en de Klant wordt gesloten met betrekking tot een of meer van de op de Website aangeboden Producten.

Onder "MOVE & RENT" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de Nederlandse onderneming Move & Rent, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82180172 en kantoorhoudende aan de Hogehilweg 16, 1101 CD te Amsterdam, Nederland. Deze onderneming is een vestiging van de vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 28.183 euro, gevestigd te 48 Boulevard de l’Université, 44600 Saint-Nazaire, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Saint-Nazaire onder nummer 838 584 837, APE 7729Z. BTW-nummer. Intracommunautair BTW-nummer: FR 62838584837.

Onder "Afdeling Klantenservice" wordt verstaan: de afdeling klantenservice van MOVE & RENT, gevestigd te Hogehilweg 16, 1101 CD te Amsterdam, Nederland, bereikbaar per post, per telefoon via (+31) 085 - 01 630 37 (tegen het tarief van een lokaal gesprek vanaf een vaste en mobiele telefoon), van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 uur tot 18.00 uur (CET), of per e-mail via het formulier dat te vinden is in het onderdeel Contact van de Website.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid en afdwingbaarheid van de Algemene Huurvoorwaarden

Deze Algemene Huurvoorwaarden (AHVW) zijn uitsluitend van toepassing op alle door MOVE & RENT via de commerciële website te huur aangeboden Producten.

Alleen personen die meerderjarig zijn en die wettelijke bekwaam zijn om een contract af te sluiten, kunnen op de Website Producten huren. MOVE & RENT behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van een Klant waarmee een geschil bestaat of heeft bestaan.

Bijgevolg houdt het plaatsen van een bestelling in dat de Klant volledig en zonder voorbehoud instemt met deze AHVW.

MOVE & RENT behoudt zich het recht voor om deze Algemene Huurvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval zullen enkel de Algemene Huurvoorwaarden van toepassing zijn die gelden op de dag van de huurovereenkomst, en dit voor de volledige duur van de huurovereenkomst.

 

Artikel 2: Aanmaken van een persoonlijke account

Om op de Website een huurovereenkomst te kunnen sluiten, dient de Klant een persoonlijke account aan te maken. De Klant dient het formulier in te vullen om zodoende alle persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is om zijn/haar account te kunnen aanmaken en om huurovereenkomsten te kunnen sluiten, namelijk titel, achternaam en voornaam, geboortedatum, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, geldig e-mailadres, een en ander conform het ID van de Klant, en dient een wachtwoord aan te maken. De Klant verklaart meerderjarig te zijn, en verbindt zich ertoe om juiste en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. Deze informatie is van essentieel belang voor de uitvoering van de huurovereenkomst. In ieder geval moet het e-mailadres geldig zijn en moet het toegankelijk zijn voor de Klant. MOVE & RENT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de Klant tijdelijk of permanent niet in staat is om toegang te verkrijgen tot zijn/haar e-mailadres.

Bovendien verbindt de Klant zich ertoe om zijn/haar informatie regelmatig bij te werken, in het bijzonder naar aanleiding van elke gebeurtenis die van invloed is op de relatie met MOVE & RENT.

Bij elk bezoek aan de Website dient de Klant, wanneer hij/zij toegang wenst tot zijn/haar persoonlijke informatie in de zone "Mijn Account" of wanneer hij/zij een nieuwe bestelling plaatst, zich eerst te identificeren door zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Overeengekomen wordt dat de online gecommuniceerde identificatiegegevens het bewijs vormen van de identiteit van de Klant, en een volwaardige en rechtsgeldige elektronische handtekening vormen volgens het Burgerlijk Wetboek, en dat de identificatiegegevens persoonlijk, individueel, vertrouwelijk en niet-overdraagbaar zijn. In het algemeen geldt dat de Klant volledig verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn/haar identificatiegegevens en dat hij/zij zelf volledig verantwoordelijk is voor het in bewaring houden van zijn/haar wachtwoord. Hij/zij zal ervoor zorgdragen dat geen enkele andere onbevoegde persoon toegang heeft tot zijn/haar klantaccount.

De Klant verbindt zich ertoe om MOVE & RENT onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn/haar identificatiegegevens en van elke schending van de beveiliging van zijn/haar account.

MOVE & RENT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek aan zorgvuldigheid zijdens de Klant bij het aanmaken van zijn/haar persoonlijke account, bij het wijzigen en bijwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens en als gevolg van onjuiste contactgegevens, met alle gevolgen van dien voor de levering van Producten of de uitvoering van de huurovereenkomst. MOVE & RENT kan op elk moment de waarheidsgetrouwheid en conformiteit van persoonlijke gegevens controleren, een en ander met inachtneming van de geldende privacy wet- en regelgeving.

Indien MOVE & RENT constateert dat de verstrekte informatie onjuist of misleidend blijkt te zijn, kan zij de Klant om aanvullende informatie verzoeken, en behoudt zij zich het recht voor om alle contractuele relaties met de Klant op te schorten of te beëindigen, of om de toegang van de Klant tot de Website op te schorten.

 

 

 

Artikel 3: Huurovereenkomst

3.1 De Klant verbindt zich om de huuraanbiedingen volgens de procedure die op de Website staat te aanvaarden. Om een huurovereenkomst te sluiten, moet de Klant een minimumwaarde van € 50 (alle belastingen inbegrepen) in zijn/haar mandje hebben voor zijn/haar eerste betaling via de Website (dit omvat het bedrag van de eerste huurtermijn en het bedrag van de borgsom).

Hij/zij moet het (de) gekozen Product(en), de duur van de huurperiode, het leveringsgebied en de gewenste hoeveelheid / de gewenste hoeveelheden selecteren die zichtbaar zijn/haar in de sectie "Mijn Winkelmandje".

Afhankelijk van de gekozen leveringsplaats wordt de bestelling automatisch geplaatst via de Website, of wordt een door MOVE & RENT opgestelde leveringsofferte (voor aanvragen buiten het (de) normale leveringsgebied(en)) opgemaakt en aan de Klant toegestuurd.

3.2 De bestelling wordt samengevat in "Mijn Winkelmandje", die op elk moment kan worden bekeken en die alle gegevens van de bestelling bevat, met name het Product/de Producten, de hoeveelheden, de huurperiode, de huurstad, de maandelijkse huurtermijn/huurprijzen voor apparatuur, de vaste prijs voor levering/montage/Productteruggave/garantie, de maandelijkse huurtermijnen/huurprijzen allemaal inbegrepen, de borgsom, het totaalbedrag van de eerste verschuldigde betaling, het aantal resterende verschuldigde maandelijkse betalingen en eventuele kortingen/prijsverminderingen.

De huurovereenkomst is volledig tot stand gekomen en van kracht wanneer:

 • het e-mailadres en het wachtwoord van de Klant zijn ingevoerd en geaccepteerd, de Klant zijn/haar bestelling heeft geplaatst (eerste klik), de AHVW heeft kunnen lezen en heeft aanvaard, de inhoud van zijn/haar bestelling heeft gecontroleerd (alle Producten die hij/zij wenst te huren en de prijs daarvan), eventuele fouten heeft gecorrigeerd en de bestelling heeft bevestigd door een tweede klik, een en ander overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6: 227a tot en met 6:227c van het Burgerlijk Wetboek;
 • de Klant alle gevraagde documenten in digitaal formaat (zoals hieronder vermeld) heeft doorgestuurd en de in artikel 2 vermelde verplichte informatie heeft verstrekt, en de documenten door MOVE & RENT zijn gecontroleerd op conformiteit met artikel 4;
 • de Klant de in artikel 9 bedoelde borgsom en de eerste maandelijkse huurtermijn onder de overeenkomst heeft betaald.

De Klant dient aan MOVE & RENT de volgende ondersteunende documenten te overleggen om de huurovereenkomst te kunnen valideren:

 • Identiteitsdocument (geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Daarbij dienen het Burgerservicenummer en de pasfoto te zijn afgeschermd door de Klant. Het afschermen van de pasfoto is echter niet noodzakelijk indien de Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn pasfoto. Laatstgenoemde kan daarvoor gebruik maken van een ID-cover of de KopieID app van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het afschermen van deze gegevens.
 • Bankrekeningnummer;
 • Meest recente loonstrook;
 • Een schriftelijk bewijs van het woonadres van minder dan drie maanden oud;
 • Voor studenten: studentenkaart/schoolverklaring. Daarbij dient de pasfoto te zijn afgeschermd door de Klant. Het afschermen van de pasfoto is echter niet noodzakelijk indien de Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn pasfoto. Laatstgenoemde kan daarvoor gebruik maken van een ID-cover of de KopieID app van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het afschermen van deze gegevens.

MOVE & RENT is gerechtigd om de Klant om aanvullende ondersteunende documenten te vragen indien dit nodig is om de contractuele overeenkomst te verifiëren, een en ander met inachtneming van de geldende privacy wet- en regelgeving.

Indien de ondersteunende documenten niet worden ontvangen of geverifieerd, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de Klant niet gedebiteerd voor de eerste betaling en zal geen daadwerkelijke betaling worden verricht.

Indien niet aan de hierboven vermelde voorwaarden wordt voldaan, zal de Klant zijn/haar akkoordverklaring met de huurovereenkomst niet kunnen bevestigen.

De Klant heeft het recht om zijn/haar bestelling overeenkomstig artikel 22 "Herroepingsrecht" van deze overeenkomst te annuleren.

In overeenstemming met artikel 6:227c lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, roept elke instemming met een geldig huuraanbod, bevestigd door de tweede klik, een verplichting tot betaling in het leven.

3.3 In geval van verhuizing van de Klant dient de Klant MOVE & RENT hiervan op de hoogte te stellen en het nieuwe en volledige adres op te geven waar de Producten zich na aflevering zullen bevinden.

 

Artikel 4: Verificatie van de identiteit van de Klant en van de verstrekte informatie

MOVE & RENT behoudt zich het recht voor om de Klant om beveiligingsredenen schriftelijk bewijs te vragen om de identiteit van de Klant en de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie te verifiëren (meest recente loonstrook, geldige nationale identiteitskaart, geldig paspoort of geldig rijbewijs (met afgeschermd Burgerservicenummer en indien aan de orde pasfoto), bewijs van woonplaats van minder dan drie maanden geleden). De Klant dient de gevraagde documenten rechtstreeks in digitaal formaat naar de Website te uploaden. De overeenkomst zal pas geldig zijn na ontvangst en verificatie van de toegezonden documenten.

De verificatie van de ondersteunende documenten geschiedt binnen een termijn van ten hoogste 24 uur na ontvangst (behalve in het weekend en op feestdagen).

MOVE & RENT is gerechtigd om de Klant om aanvullende ondersteunende documenten te vragen indien dat nodig is om de akkoordverklaring met de overeenkomst te verifiëren (verzonden per e-mail).

 

Artikel 5: Bevestiging van akkoordverklaring met de huurovereenkomst

Zodra alle voorafgaande formaliteiten zijn afgerond en de bestelling door MOVE & RENT is bevestigd, ontvangt de Klant van MOVE & RENT een e-mail met een ontvangstbevestiging waarin de huurovereenkomst wordt bevestigd en waarin een overzicht wordt gegeven van de door hem/haar gehuurde Producten.

Alle facturen zullen beschikbaar zijn in de klantenzone onder "Mijn bestellingen" en kunnen rechtstreeks door de Klant worden gedownload. De Klant zal via geautomatiseerde e-mails op de hoogte worden gehouden van de verschillende stadia van zijn/haar bestelling, en kan eveneens de details van zijn/haar bestelling in zijn/haar klantaccount te bekijken.

 

Artikel 6: Klantgegevens

6.1 De aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de desbetreffende Producten online staan en tot het moment dat zij niet meer beschikbaar zijn.

6.2 Elk Product is voorzien van een foto en een beschrijving op de productenlijst die de essentiële kenmerken van het Product bevat en, wanneer wettelijk vereist, nadere specifieke informatie en details. MOVE & RENT besteedt uiterste zorg aan het leveren van goede foto's en van zo nauwkeurig mogelijke Productomschrijvingen.

De Klant dient de beschrijving van elk Product te raadplegen teneinde kennis te nemen van de eigenschappen en essentiële kenmerken ervan.

De Klant bevestigt dat hij/zij, voorafgaande aan het plaatsen van zijn/haar bestelling, in leesbare en begrijpelijke vorm de onderhavige Algemene Huurvoorwaarden en alle door MOVE & RENT verstrekte relevante informatie en gegevens omtrent het Product heeft ontvangen, in het bijzonder:

 • Een beschrijving van de essentiële kenmerken van het Product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en het desbetreffende Product;
 • De kosten voor de huur van het Product/de Producten en eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld leveringskosten);
 • Bij niet-onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of de termijn waarbinnen MOVE & RENT zich ertoe verbindt het Product aan de Klant te leveren;
 • Informatie betreffende de identiteit van MOVE & RENT, haar post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en haar activiteiten, indien deze niet uit de context blijken;
 • Informatie over garanties en de uitvoering daarvan;
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van bemiddeling in geval van een geschil;
 • Informatie betreffende het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, voorwaarden voor de uitoefening van dit recht en standaardformulier voor herroeping), kosten voor het retourneren van de Producten, opzeggingsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

 

Artikel 7: Huurprijs - Betalingsvoorwaarden

7.1 De huurprijzen zijn uitgedrukt in euro’s, alle belastingen inbegrepen. MOVE & RENT behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De voor de Klant gegarandeerde huurprijs is echter de prijs die op het moment van de totstandkoming van de huurovereenkomst op de Website staat vermeld.

De huurprijzen en leverings-, installatie-, retour- en garantiekosten zijn vast voor de duur van de overeenkomst, en de huurprijs en de kosten zijn betaalbaar op de 10de van elke maand.

De huurprijs wordt bepaald op basis van het type gehuurd Product en de duur van de gekozen huurperiode, de leveringsplaats, de toegankelijkheid van de locatie (verdiepingsnummer, lift, enz.), en de logistieke kosten (montage, installatie, terugname, garantie) volgens de tariefvoorwaarden die op de Website staan vermeld.

In geval van een evidente ernstige tikfout in de weergegeven prijs, kan de huurovereenkomst door MOVE & RENT of door de Klant worden geannuleerd.

7.2 De betaling van de huurtermijn vindt plaats via automatische incasso uiterlijk op de 10de van elke maand conform de bevestiging van de huurovereenkomst (artikel 3), en een huurbetaling dient overeen te stemmen met de huurprijs van de Producten voor een volledige kalendermaand. Deze betaling is vooraf betaalbaar.

De eerste betaling die door de Klant wordt verricht bestaat uit de betaling van de eerste huurtermijn en de borgsom die wordt verricht na bevestiging van de beschikbaarheid van het Product/de Producten door MOVE & RENT. Het bedrag van de huurtermijn komt overeen met één (1) volledige maand vanaf de leveringsdatum (bijv.: contracten van meer dan zes maanden), leveringsdatum 28/01/19. Eerste huurtermijn voor huurperiode van 28/01/19 tot 28/02/19 = één (1) huurtermijn betaald op het moment van bestelling, laatste huurperiode van 28/06/19 tot 28/07/19).

De eerste huurtermijn wordt betaald via de creditcard van de Klant of via iDeal. Om een betaling uit te voeren, moet de creditcard een van de volgende symbolen dragen: CB, Visa, Mastercard of American Express (met uitzondering van Maestro- en Electro-kaarten).

In geval van het ontbreken van onderdelen of in geval van het niet beschikbaar zijn van onderdelen bij MOVE & RENT, zal de huurovereenkomst ongeldig zijn. Aan de Klant zal noch de eerste huurtermijn noch de borgsom in rekening worden gebracht. De betaling door het betalingscentrum geldt niet als betaling, maar uitsluitend als een bankmachtiging. De betaling van de eerste huurtermijn wordt pas uitgevoerd als de bestelling door MOVE & RENT wordt bevestigd. Indien de bestelling niet wordt bevestigd, wordt de bankmachtiging geannuleerd en vindt er geen daadwerkelijke betaling plaats. Het eventueel bijwerken van de bankgegevens is onderworpen aan deadlines die voor elke bankinstelling anders kunnen zijn, en valt buiten de controle van MOVE & RENT.

Daarna zijn de resterende huurtermijnen maandelijks betaalbaar via automatische afschrijving van de bankrekening van de Klant. In geval van betalingen per cheque of bankoverschrijving kunnen bestellingen niet rechtstreeks via de Website worden geplaatst. De Klant moet alsdan zijn/haar verzoek per e-mail sturen naar contact@moveandrent.nl.

Bij automatische incasso dient de Klant bij het afronden van zijn/haar bestelling zijn/haar bankgegevens (in RIB- of IBAN-formaat) door te geven en akkoord te gaan met de machtiging tot automatische incasso. De Klant dient alsdan eveneens een afschrift van de automatische incassosopdracht aan zijn/haar bank te sturen.

In geval van wijziging van zijn/haar bankgegevens, dient de Klant MOVE & RENT onmiddellijk daarvan in kennis te stellen zijn/haar nieuwe bankgegevens uiterlijk tien (10) dagen voorafgaande aan zijn/haar maandelijkse betaling door te geven in de daarvoor bestemde Klantenzone van Mijn Account.

7.3 Niet-betaling

De Klant garandeert aan MOVE & RENT dat hij/zij bij zijn/haar akkoordverklaring met de huurovereenkomst voor het Product/de Producten over de vereiste bevoegdheid beschikt om tot betaling over te gaan. De Klant verbindt zich ertoe er voor zorg te dragen dat de betalingswijze die hij/zij bij zijn/haar akkoordverklaring met de huurovereenkomst heeft aangegeven, gedurende de volledige duur van de overeenkomst geldig blijft. MOVE & RENT behoudt zich het recht voor om in geval van weigering van toestemming tot betaling door officieel erkende instanties en/of in geval van niet-betaling alle verhuurbeheer en leveringen op te schorten.

In geval van betalingsverzuim of -weigering, behoudt MOVE & RENT zich het recht voor om de gemaakte kosten door te berekenen in de volgende maandelijkse betaling van de Klant onder overlegging van ondersteunende documenten en bovendien tot opschorting van haar diensten, in het bijzonder de aftersales diensten. Over de bedragen die de Klant, na genegeerde aanmaningen, nog aan MOVE & RENT verschuldigd is, wordt rente berekend op basis van het wettelijke rentepercentage. Die rente zal worden berekend vanaf de datum van ontvangst van de aanmaningsbrief.

Indien een aan MOVE & RENT overhandigde betaalcheque niet wordt gehonoreerd, zullen de eventuele kosten in verband met het niet-betaalde bedrag (kosten voor het weigeren van een onbetaalde cheque of automatische incasso, enz.) aan de Klant in rekening worden gebracht.

Onverminderd het voorgaande, behoudt MOVE & RENT zich het recht voor om in geval van verzuim van de Klant de huurovereenkomst overeenkomstig artikel 10.2 hieronder vroegtijdig te beëindigen. MOVE & RENT zal alsdan overgaan tot terugvordering van de Producten, en de terugvorderingskosten komen alsdan geheel voor rekening van de Klant.

7.4 Betalingsbeveiliging

Ter beveiliging van de betalingen worden alle transacties van MOVE & RENT via de Website beveiligd door het HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protocol, alsook door haar betalingspartner STRIPE. Het verstrekken van bankgegevens en de "ondertekening" van een automatische incasso machtiging worden beveiligd door het betalingssysteem STRIPE. De Klant stemt in met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor de uitgifte en opslag van een elektronisch certificaat voor de online "ondertekening" van een automatische incassomachtiging.

7.5 Factuur

Een factuur met het maandelijkse betalingsschema zal binnen maximaal zeven (7) dagen na de levering van de Gehuurde Producten zowel per e-mail worden verstuurd als toegankelijk en downloadbaar zijn voor de Klant in de zone "Mijn Account" onder het tabblad "Mijn Bestellingen".

De Klant kan gedurende de looptijd van de overeenkomst alle maandelijkse facturen van MOVE & RENT inzien via zijn/haar "Mijn Account".

MOVE & RENT raadt de Klant uitdrukkelijk aan om de bevestiging van de huurovereenkomst en alle facturen op papier en op digitale gegevensdragers als bewijs te bewaren.

7.6 Promotionele aanbiedingen

De details van de aanbieding worden bij elke aanbieding vermeld (geldigheidsduur, kortingsbedrag, enz.) en worden verstrekt in de vorm van een promotiecode die aan het winkelmandje wordt toegevoegd. De korting wordt automatisch toegepast. Aanbiedingen zijn niet cumulatief en zijn alleen geldig voor bestellingen die via de Website worden geplaatst.

 

 

 

Artikel 8: Borgsom

Voor elke huurperiode van meer dan twee (2) maanden is een borgsom van de Klant vereist. De borgsom wordt betaald en geïnd op het moment van totstandkoming van de huurovereenkomst, op hetzelfde moment als de betaling van de eerste huurtermijn. Het bedrag van de borgsom wordt aangegeven in het huuraanbod op de Website, en het wordt zowel in de bestelling als in de orderbevestiging vermeld.

Het bedrag van de borgsom is gelijk aan een maandelijkse huurtermijn.

De borgsom dient ter dekking van eventuele schade die MOVE & RENT lijdt ten gevolge van schade aan het Product/de Producten, diefstal, het niet terugbezorgen van het Product/de Producten of het niet betalen van het huurbedrag, een en ander overeenkomstig de bepalingen van artikel 14.4 van deze Algemene Huurvoorwaarden.

Overeengekomen wordt dat het bedrag van de borgsom in geen geval een vrijwaringsbeperking vormt, en MOVE & RENT behoudt zich in voorkomend geval het recht voor om de Klant in rechte te betrekken teneinde volledige schadevergoeding te verkrijgen wegens zijn/haar nalatigheid.

 

Artikel 9: Looptijd van de overeenkomst

9.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, afhankelijk van de door de Klant gekozen duur op het moment van de akkoordverklaring met de huuraanbieding.

De looptijd van de huurovereenkomst vangt aan op de dag waarop het gehuurde Product/de gehuurde Producten ter beschikking van de Klant wordt (worden) gesteld, op basis en met inachtneming van een op de Website opgesteld en door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger ingevuld leveringsrapport.

Deze termijn is in beginsel vast, maar kan tijdens de looptijd van de overeenkomst in onderling overleg tussen de partijen worden herzien.

Een huurperiode kan niet minder dan één (1) maand en niet meer dan twaalf (12) maanden bedragen.

9.2 De huurovereenkomst eindigt automatisch na afloop van de door de Klant bij het aangaan van de huurovereenkomst gekozen huurperiode. Vóór het verstrijken van deze termijn zal MOVE & RENT contact opnemen met de Klant, die alsdan de optie heeft om:

 • De huur van de Producten niet voort te zetten, in welk geval de partijen een datum zullen overeenkomen voor het retourneren van het Product/de Producten waarop de huurovereenkomst betrekking heeft; of
 • De huurovereenkomst met MOVE & RENT voort te zetten.

Alle informatie over de voortzetting van de huur (huurtermijnbedrag) is te vinden in de klantenzone "Mijn Account" onder de tabbladen "Mijn Bestellingen" en vervolgens "Bestelgegevens".

 

 

 

Artikel 10: Vroegtijdige beëindiging

10.1 In geval van overlijden van de Klant zal de huurovereenkomst automatisch beëindigd worden, mits schriftelijk bewijs van het overlijden aan MOVE & RENT wordt overgelegd.

10.2 Deze overeenkomst kan door elk van de partijen voortijdig worden opgezegd in geval van niet-nakoming van een of meer van de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen en in geval van niet-nakoming van een of meer van de verplichtingen die inherent zijn aan de verrichte activiteit.

De vroegtijdige beëindiging geschiedt vijftien (15) dagen na een ingebrekestelling per aangetekende brief waarin het voornemen tot het toepassen van dit beding staat vermeld, met ontvangstbevestiging door de in gebreke zijnde partij, en zonder dat de ingebrekestelling effect heeft gesorteerd.

10.3 Indien de Klant zijn/haar huurovereenkomst vroegtijdig en zonder schuld zijdens MOVE & RENT wenst te beëindigen, is hij/zij de resterende maandelijkse betalingen verschuldigd tot aan de afloop van de oorspronkelijke looptijd van de huurovereenkomst. Hetzelfde geldt indien de overeenkomst voortijdig op kosten van de Klant wordt opgezegd.

 

Artikel 11: Levering en terugzending

De levering en installatie van het Product/de Producten maakt integraal deel uit van de verhuurservice en is verplicht voor de Klant.

11.1 Levering

11.1.1 De levertijden staan vermeld in de productenlijst en ook in de orderbevestiging. De vermelde levertijden zijn slechts indicatief. Levering vindt plaats op het adres dat de Klant bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft opgegeven.

11.1.2 De Klant kan bij het goedkeuren van zijn/haar bestelling de gewenste leveringsdatum kiezen volgens het levertijdschema. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de verschillende fasen van zijn/haar bestelling, en de actuele stand van de levering kan eveneens worden bekeken in zijn/haar klantenaccount-omgeving.

De Klant of zijn/haar vertegenwoordiger moet aanwezig zijn op de dag van de leveringsafspraak, en behoudens overmacht en bij gebreke aan een nieuwe tussen de partijen overeengekomen datum binnen acht (8) dagen na de aanvankelijk overeengekomen leveringsdatum, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden en blijft de overeenkomst van kracht, waarbij in het bijzonder de maandelijkse huurtermijnen verschuldigd zijn en blijven, zonder enig klachtenrecht van de Klant.

Evenzo zal bij een tweede afwezigheid van de Klant tijdens een tweede poging tot levering door de teams van MOVE & RENT de levering geacht worden te hebben plaatsgevonden en zal de overeenkomst in stand blijven. Eventuele aanvullende leveringen zullen aan de Klant gefactureerd worden tegen de alsdan geldende tarieven.

11.1.3 De Klant dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde Product/de gehuurde Producten geleverd en geïnstalleerd kunnen worden. Bijgevolg moet hij/zij zorgdragen voor toegang tot de plaats van levering (afmetingen van deuren, aanwezigheid van trappen, enz.). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de bestelling de nodige informatie te verstrekken over de compatibiliteit tussen de afmetingen van het Product, de toegankelijkheid van de locatie en de toegangskenmerken (lift, toegangscode etc.). De Klant is als enige verantwoordelijk voor het niet lukken van de levering en/of de installatie als gevolg van het ontbreken van deze informatie op het moment van totstandkoming van de huurovereenkomst. In geval van onuitvoerbaarheid of onhaalbaarheid vastgesteld op het moment van de levering, zal de Klant alle gevolgen daarvan op zich nemen. In dat geval zal de Klant als afwezig worden beschouwd, zal het inplannen van een nieuwe levering aan de Klant worden gefactureerd op volledige kosten van de Klant, en zal hij/zij tevens alle bijkomende kosten dragen die voortvloeien uit de getroffen regelingen voor de levering en installatie van de Producten.

Indien levering onmogelijk is, heeft MOVE & RENT bovendien het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, maar zal voor de gemaakte kosten een bedrag op de borgsom inhouden.

11.1.4 Bij de levering van de Producten en de installatie worden de Gehuurde Producten geleverd, uitgepakt en gemonteerd.

Binnen 24 uur na de levering van het Product/de Producten dient de Klant op de Website een document in te vullen dat de naam "ontvangstbevestiging" (PV de réception) draagt. In dit document dient ten minste de volgende informatie te worden opgenomen: het bestelnummer, het onderwerp, het bericht en uw bewijs van aflevering.

Elk voorbehoud betreffende de staat van het Product/de Producten moet voor elk Product op de ontvangstbevestiging worden vermeld. (De Klant zal de mogelijkheid worden geboden om foto's toe te voegen indien een Product gebreken vertoont).

Dit document moet door de Klant elektronisch worden ondertekend. Indien de Klant de online ontvangstbevestiging niet binnen vierentwintig (24) uur na de levering invult, wordt de levering geacht overeen te stemmen met de geplaatste bestelling, zowel kwalitatief als kwantitatief.

11.1.5 Overeenkomstig de artikelen 6:265 tot en met 6:267 van het Burgerlijk Wetboek kan de Klant, indien MOVE & RENT haar verplichting tot uitvoering van de overeenkomst binnen de hierboven bedoelde termijn niet nakomt, anders dan in geval van overmacht, zijn/haar schriftelijk of, wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, middels een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring ontbinden indien, na MOVE & RENT op dezelfde wijze te hebben aangemaand om het Product/de Producten binnen een redelijke bijkomende termijn te installeren, het Product/de Producten niet binnen deze termijn is/zijn geïnstalleerd.

De overeenkomst wordt geacht beëindigd te zijn na ontvangst door MOVE & RENT van de brief of andere schriftelijke kennisgeving van die beëindiging, tenzij MOVE & RENT daarna naar tevredenheid aan haar contractuele verplichtingen heeft voldaan.

De Klant kan zijn/haar huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen wanneer MOVE & RENT weigert het gehuurde Product/de gehuurde Producten te leveren of wanneer zij haar verplichtingen niet binnen de voorgeschreven termijn nakomt en die termijn een essentiële voorwaarde vormt voor de Klant om in te stemmen met de huurovereenkomst. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rondom het sluiten van de overeenkomst of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Klant voorafgaande aan de akkoordverklaring met de huurovereenkomst.

In de voornoemde gevallen zal MOVE & RENT aan de Klant alle betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de bestelling werd geannuleerd terugbetalen.

In geval van een vertraging in de levering van meer dan zeven (7) werkdagen ten opzichte van de tussen de partijen overeengekomen leveringsdatum en die vertraging rechtstreeks en uitsluitend aan MOVE & RENT te wijten is, kan MOVE & RENT aan de Klant evenwel, indien deze dat wenst en daar uitdrukkelijk om verzoekt, een extra Product ter beschikking stellen van een categorie die gelijkwaardig is aan die van het gehuurde Product, met inachtneming van de voorwaarden van de akkoord verklaarde huurovereenkomst. In dat geval verbindt de Klant zich ertoe om het extra geleverde Product op de dag van de daadwerkelijke levering van het oorspronkelijk gehuurde Product in goede staat ter beschikking te stellen voor teruggave aan MOVE & RENT. Indien MOVE & RENT het extra geleverde Product niet terugneemt omdat de Klant niet beschikbaar is, zullen daarenboven de dagen volgend op de daadwerkelijke levering van het extra geleverde Product aan de Klant conform de prijsvoorwaarden van de huurovereenkomst aan de Klant gefactureerd worden. Indien de Klant het gelijkwaardige Product niet wenst te aanvaarden, zal MOVE & RENT een bedrag in mindering brengen op het huurbedrag dat correspondeert met het huurbedrag van het ontbrekende Product totdat het aan de Klant wordt geleverd.

11.1.6 De Klant bevestigt en aanvaardt dat MOVE & RENT voor de levering, installatie en teruggave van de Producten een beroep kan doen op onderaannemers.

11.2 Installatie, montage en/of aansluiting van meubelen en verlichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten en elektronische multimedia-producten

De aansluiting van het Product/de Producten geschiedt op een bestaande installatie die voldoet aan de alsdan geldende normen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om kennis te nemen van de gedetailleerde kenmerken van het Product en van de installatie conform de alsdan geldende normen.

De aansluitingsservice omvat, afhankelijk van het type Product:

 • Verlichtingsproducten: Installatie op de plaats van gebruik, elektrische aansluiting en levering van de juiste lamp.
 • Huishoudelijke elektrische producten: Uitpakken, installatie op de plaats van gebruik, elektrische aansluiting, aansluiting van de watertoevoer en -afvoer.
 • Elektronische multimedia apparaten: Uitpakken, installatie, elektrische aansluiting en tv-kanaalinstelling. Het aansluiten/verbinden van de apparaten onderling en de bevestiging aan de muur of wand zijn niet inbegrepen in de service.

In geval van non-conformiteit van de installatie en naar eigen inzicht van het team van MOVE & RENT zal de aansluiting niet volgens de procedures van MOVE & RENT worden uitgevoerd, zowel om de Producten niet te beschadigen als om veiligheidsredenen.

De Klant kan alsdan:

 • Het Product weigeren en de overeenkomst beëindigen. In dat geval blijft de Klant de borgsom en de eerste maandelijkse betaling van de door MOVE & RENT gemaakte kosten verschuldigd;
 • Kennisnemen van deze niet-conformiteit die in het afleveringsrapport zal worden vermeld en de gehuurde apparatuur onder zijn/haar uitsluitende eigen verantwoordelijkheid in gebruik nemen. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze installatie en de gevolgen ervan, en zal door MOVE & RENT gefactureerd worden voor alle kosten die voortvloeien uit welke claim dan ook die voortvloeit uit het gebruiken van een niet-conforme installatie voor het Product.

Deze dienst omvat niet een installatie die een wijziging van de woning van de Klant met zich meebrengt: kabeldoorvoer, muurbevestiging, enz. Voor dit soort diensten wordt de Klant verzocht om contact op te nemen met MOVE & RENT voor een prijsopgave.

 

11.3 Non-conformiteit

De Klant moet het ontvangstbevestiging invullen met inachtneming van de hierboven aangegeven voorwaarden.

Bij gebreke van een elektronische handtekening van de Klant worden de Producten, behoudens tegenbewijs door de Klant geacht in goede en werkende staat door de Klant te zijn afgenomen.

In geval van non-conformiteit van de Producten met de bestelling of in geval van een defect of storing in de Producten, verbindt MOVE & RENT zich ertoe de Producten zo snel als mogelijk om te ruilen.

De Klant kan een Product dat in goede staat verkeert niet weigeren. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te vergewissen van de juiste en conforme afmetingen van de Producten. Een weigering van Producten gebaseerd op een fout van de Klant bij het controleren van de afmetingen kan niet door MOVE & RENT worden aanvaard.

11.4 Einde van de huurovereenkomst

11.4.1 Bij het einde van de overeenkomst of bij een vroegtijdige beëindiging ervan, verbindt de Klant zich ertoe om binnen zeven (7) dagen na het einde van de huurovereenkomst het Product/de Producten ter beschikking te stellen met het oog op de teruggave ervan aan MOVE & RENT of aan een van haar partners. De Klant vult via zijn/haar Mijn Account een retourmelding in, in overleg met MOVE & RENT of haar partner, met vermelding van de functionele staat en het uiterlijk van het Product/de Producten op die datum. Hij/zij kan foto's van de Producten bijvoegen. De Klant verbindt zich ertoe om een waarheidsgetrouwe verklaring op te stellen over de toestand van de Producten en om eventuele schade of defecten te specificeren. Op de dag dat de Producten worden teruggenomen zal een inspectie van de Producten worden uitgevoerd. De verklaring dienaangaande wordt door elk van de partijen ondertekend. Hij/zij zal, als bewijs, de datum van teruggave van het gehuurde Product/de gehuurde Producten en de datum van risico-overdracht vermelden. De maandelijkse betalingen van de Klant moeten up-to-date zijn.

11.4.2 De Klant dient de Producten perfect werkend en perfect schoongemaakt en netjes terug te zenden, en zij moeten worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij zich bevonden toen ze aan de Klant werden geleverd, en moeten worden vergezeld van alle toebehoren. Elk Product moet zich in een normaal werkende toestand bevinden met enkel normale slijtage. Bij terugzending gemelde klachten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht tegen een bedrag van de door MOVE & RENT gemaakte kosten voor reparatie, reiniging en/of recycling van het Product.

11.4.3 De Klant verbindt zich ertoe om het Product/de Producten op de voorziene datum te retourneren. Indien dat niet gebeurt heeft MOVE & RENT het recht om een schadevergoeding wegens niet-retourneren te factureren, welke wordt vastgesteld op vijftien (15) euro per dag vertraging, te rekenen vanaf de dag volgend op de geplande datum van teruggave, zonder dat daar een voorafgaande ingebrekestelling voor vereist is. Onverminderd het voorgaande kan MOVE & RENT een civielrechtelijke procedure of strafrechtelijke vervolging tegen de Klant instellen.

De borgsom zal één (1) maand na de datum van daadwerkelijke teruggave van alle Producten (accessoires en documentatie) volledig aan de Klant worden terugbetaald, op voorwaarde dat de Producten niet zijn beschadigd, achteruit zijn gegaan en niet of slecht hebben gefunctioneerd, en de volledige huursom is betaald.

Indien de Klant geen borgsom heeft gestort (huurperiode van minder dan drie (3) maanden), dan zullen aan hem de volledige waarde van het beschadigde Product, de reparatiekosten en de eventuele onbetaalde schulden van de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Gebruiksvoorwaarden van het Product

12.1 De gehuurde Producten blijven voor de duur van de huurovereenkomst de exclusieve eigendom van MOVE & RENT. Door de levering van de Producten gaat het wettelijke bewaringsrisico van de Producten over op de Klant, en is de Klant aansprakelijk in geval van diefstal, verlies en voor alle schade die hij/zij veroorzaakt tijdens het gebruik en het bezit van de Producten, hetgeen geldt tot aan de teruggave van de Producten aan MOVE & RENT.

De risico's gaan zodra de Producten zijn geleverd over op de Klant. De Klant neemt de bewaring van de Goederen onder zijn/haar eigen uitsluitende verantwoordelijkheid op zich, en verbindt zich ertoe alle nodige zorg en zorgvuldigheid in acht te nemen om zeker te stellen dat de Gehuurde Goederen niet beschadigd worden en dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot het gebruik ervan. Elke onderverhuur van de Producten is verboden.

De Klant verbindt zich ertoe om de Producten te gebruiken in overeenstemming met de instructies, de gebruiksvoorwaarden en de technische datasheets voor elk Product dat aan hem/haar wordt verstrekt.

12.2 Het is de Klant niet toegestaan om de onder deze Overeenkomst vallende Gehuurde Producten, al dan niet om niet, over te dragen of te verkopen, noch om rechten op die zaken te verlenen of te laten verkrijgen.

12.3 MOVE & RENT vervangt in geen geval verbruiksgoederen, zoals batterijen.

 

Artikel 13: Garantie van gebruik van het Product/de Producten

Naast het gebruik van het (de) door de Klant als huurder op persoonlijke basis gehuurde Product(en), omvat de huurovereenkomst eveneens een pakket van diensten waarvan de aard en de omvang hieronder worden beschreven.

 • Levering, installatie, buitengebruikstelling van het gehuurde Product aan het einde van de overeenkomst.
 • Aftersales service: bij storingen aan huishoudelijke apparaten en elektronische multimedia-apparatuur, opgevat als schade die de goede werking aantast en het gevolg is van een intern verschijnsel, dient de Klant contact op te nemen met de Afdeling Klantenservice van MOVE & RENT. De adviseur van MOVE & RENT zal een diagnose stellen en de eventuele storing bevestigen. Naar keuze van MOVE & RENT zal het Product worden gerepareerd of worden vervangen door een identiek Product, indien beschikbaar, of door een vervangend Product met vergelijkbare kenmerken.

De Producten worden in het kader van after-sales service gegarandeerd voor een maximumperiode van vierentwintig (24) maanden gerekend vanaf hun levering aan de Klant.

In het kader van de after-sales service is de verplichting van MOVE & RENT beperkt tot het zo spoedig mogelijk herstellen of vervangen van defecte Producten. Deze verplichting geldt echter uitsluitend in geval van een zorgvuldig en normaal gebruik van het Product/de Producten door de Klant in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Onze Producten hebben na verkoop gedurende een periode van maximaal vierentwintig (24) maanden een gegarandeerde service. Na vierentwintig (24) maanden, (in geval van verlenging van de huurovereenkomst) in geval van een defect aan het huishoudelijk elektrisch/elektronisch multimediaproduct of een defect aan het verhuurde product, zijn de reparaties, reserveonderdelen en de vervanging van de producten uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

In geval van een storing wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de aftersales service van MOVE & RENT, hetzij per telefoon via (+31) 085 - 01 630 37 (tegen tarief van een lokaal gesprek vanaf een vaste en mobiele telefoon), van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur (MET), hetzij per e-mail via het formulier in de rubriek Contact van de website.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De Klant dient zich op de hoogte te stellen van het uiterlijk en van de technische specificaties van het Product/de Producten alvorens akkoord te gaan met de huurovereenkomst. Alleen deze kenmerken zijn essentieel en bepalend voor de aanvaarding van de huurovereenkomst door de Klant. MOVE & RENT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van materiële fouten in de specificaties van het Product en/of in de gebruiksvoorwaarden.

De Klant verbindt zich ertoe de montage-instructies en veiligheidsmaatregelen opgenomen in de beschrijving van de Producten op de website zorgvuldig te lezen. Om kantelen te voorkomen, dienen sommige Producten door de Klant zelf aan de muur te worden bevestigd. MOVE & RENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ​​door het niet naleven van de montage-instructies van de Producten.

 

De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Producten te gebruiken wegens incompatibiliteit van de apparatuur kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding of terugbetaling of aansprakelijkheid van MOVE & RENT.

14.2 Gedurende de gehele huurperiode is de Klant verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Gehuurde Producten en voor alle schade veroorzaakt door diefstal, verlies, vernieling en brand.

De Klant blijft als enige aansprakelijk voor de door hem/haar begane overtredingen en geleden schade, en draagt de strafrechtelijke, civielrechtelijke en fiscale gevolgen.

14.3 De Klant verklaart dat hij/zij alle veiligheidswaarschuwingen, risico's en te nemen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik, de bediening en de behandeling van de Producten in de gebruikershandleidingen en andere documentatie bij de Producten in acht zal nemen. Hij/zij zal derhalve verantwoordelijk worden gehouden voor elk verkeerd gebruik.

Bovendien is MOVE & RENT niet op de hoogte van de plannen van de Klant en is zij evenmin verplicht de keuze van de Klant met betrekking tot de haalbaarheid en de compatibiliteit van elk Product voor het gebruik dat hij/zij ervan wil maken te controleren, zodat zij ook in dit opzicht niet aansprakelijk kan worden gesteld.

14.4 Onverminderd de volledige betaling van de prijs voor de volledige huurperiode, verbindt de Klant zich ertoe de kosten voor herstel of vervanging van het gehuurde Product/de gehuurde Producten te betalen in geval van beschadiging van het Product/de Producten of diefstal of niet-teruggave van het Product/de Producten, met uitzondering van defecten die te wijten zijn aan normale slijtage van het Product/de Producten. Reparaties zullen worden uitgevoerd door MOVE & RENT of door een door haar ingeschakelde dienstverlener en komen volledig voor rekening van de Klant. Indien reparatie technisch of economisch onmogelijk blijkt, of in geval van diefstal, verlies of niet-teruggave van het Product/de Producten, is de Klant verplicht om MOVE & RENT schadeloos te stellen tot maximaal de vervangingswaarde van het desbetreffende Product/de desbetreffende Producten.

De borgsom zal geheel of gedeeltelijk worden gebruikt om de kosten te dekken van herstel of vervanging van het beschadigde of niet geretourneerde Product (en toebehoren), en, in voorkomend geval, van teruggave van het Product na de einddatum van de huur, onverminderd enig ander rechtsmiddel.

Artikel 15: Verzekering

De Klant verklaart houder te zijn van een wettelijke aansprakelijkheids- en opstal- en inboedelverzekering. Hij/zij verbindt zich er tevens toe de Producten te verzekeren, zodat MOVE & RENT niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies, beschadiging, diefstal of brand, en zodat, bij gebreke van restitutie, MOVE & RENT schadeloos kan worden gesteld in geval van diefstal of verlies van of schade aan de Producten.

De Klant verbindt zich ertoe om op verzoek van MOVE & RENT verzekeringsbewijzen over te leggen.

 

Artikel 16: Bewijs

De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van MOVE & RENT en haar partners worden bijgehouden zullen, behoudens tegenbewijs door de Klant, worden beschouwd als bewijsstukken van de communicaties, bestellingen, huurovereenkomsten en betalingen die tussen de Partijen plaats hebben gevonden c.q. zijn gesloten. Bestellingen en facturen worden opgeslagen op een betrouwbaar en duurzaam medium, zodat daarvan getrouwe en duurzame kopieën overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voorhanden zijn.

 

Artikel 17: Intellectuele eigendom

De algemene structuur, evenals de teksten, foto's en afbeeldingen die op de Website zijn geplaatst, zijn eigendom van MOVE & RENT. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, alsmede elke weergave van de wezenlijke inhoud van deze Website of van een of meer onderdelen ervan, door welk procedé dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MOVE & RENT, is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is ingevolge artikel 31 van de Auteurswet.

De informatie, pictogrammen, foto's, beelden, teksten, videosequenties, geanimeerd met of zonder geluid, en andere documenten op de website zijn beschermd door industriële en/of intellectuele eigendomsrechten, hetzij omdat MOVE & RENT er de eigenaar van is, hetzij omdat zij gemachtigd is deze te reproduceren en te weer te geven. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere website, verboden.

Papieren kopieën voor privégebruik van deze verschillende objecten rechten zijn toegestaan en vormen geen inbreuk op de rechten van MOVE & RENT op grond van de Auteurswet. De gehele of gedeeltelijke reproductie ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur is ten strengste verboden.

Elke inbreuk op bovenstaande bepalingen stelt de auteur bloot aan strafrechtelijke vervolging wegens vervalsing overeenkomstig artikel 31, onverminderd de mogelijkheid tot het instellen van civielrechtelijke procedures, met name door andere houders van rechten op de documenten.

 

 

 

Artikel 18: Aanmaning

MOVE & RENT verbindt zich ertoe de werking van de Website zeker te stellen om een optimaal gebruik daarvan binnen de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd mogelijk te maken.

De Klant verklaart dat hij/zij zich bewust is van de onbetrouwbaarheid van het internetnetwerk en de infrastructuur, in het bijzonder:

 • Voor wat betreft de beveiliging van gegevensoverdracht,
 • Voor wat betreft de verplichting zijn/haar computer(s) en netwerk te beschermen met regelmatig bijgewerkte antivirussoftware,
 • Voor wat betreft het feit dat prestaties niet gegarandeerd zijn voor wat betreft het volume en de snelheid van de gegevensoverdracht,
 • Voor wat betreft het feit dat de continuïteit van de toegang tot de dienst niet gegarandeerd is.

De dienst kan af en toe worden opgeschort wegens onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Website.

MOVE & RENT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen op de Website ten gevolge van onderhoud, technische problemen, onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website en storingen bij de hosting server.

 

Artikel 19: Persoonsgegevens

Voor aanvullende vragen over het verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens wordt de Klant verzocht kennis te nemen van de privacyverklaring inzake persoonsgegevens van MOVE & RENT, welke beschikbaar is op de volgende link: Privacyverklaring Move&Rent.

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door MOVE & RENT persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.

MOVE & RENT kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, social media gegevens, accountnummer etc), informatie met betrekking tot het werk- en privéleven van de Klant; informatie die de Klant geeft wanneer hij contact op neemt voor het stellen van een vraag over de inhoud van onze Internet site of over onze diensten of wanneer hij ons informeert over een probleem op onze Internetsite of bij schriftelijke correspondentie, de informatie die de Klant ons geeft bij het aanmaken van zijn account met betrekking tot het ontvangen van gegevens of diensten, al dan niet via onze Internetsite of social media (zoals Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter etc), de informatie met betrekking tot zijn account op onze Internetsite, zijn navigatie op onze site en de bronnen die de Klant raadpleegt.

MOVE & RENT kan persoonsgegevens onder meer, maar niet uitsluitend, voor de volgende doelen verwerken: de Klant te informeren over onze diensten en deze aan de Klant te leveren; de bestellingen van onze diensten te verwerken (zoals onder andere: het opslaan van de bestelling, het betalen - in een of meerdere keren - via een automatische incasso, het communiceren met de Klant over zijn bestellingen, de kortingscodes en andere loyaliteitsprogramma’s, de levering, het retour zenden van producten, eventuele geschillen etc); de bestelling van de diensten te volgen eventueel met tussenkomst van de klantenservice; het oplossen van problemen die de Klant kan tegenkomen op onze Internetsite of met onze diensten; de internetsite aan te passen aan de voorgaande bezoeken van de Klant of de Klant bepaalde producten aan te raden; met de Klant te communiceren op verschillende manieren; de Klant te informeren over diensten die nauw aansluiten op de diensten die we de Klant kunnen aanbieden; administratieve doeleinden te realiseren en te voldoen aan de wetgeving of wettelijke beslissingen; het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, de facturatie en betalingsadministratie, het waarborgen van haar kwaliteit en het ontwikkelen van haar diensten, marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten en/of producten.

MOVE & RENT kan persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen verwerken.

Uitvoering van een overeenkomst. MOVE & RENT verwerkt de meeste persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst MOVE & RENT kan zonder het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst(en) deze niet of niet naar behoren uitvoeren. Een kopie van het identiteitsbewijs is bijvoorbeeld noodzakelijk om de identiteit van de Klant naar behoren te kunnen verifiëren. De Klant niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Maar als de Klant geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat MOVE & RENT de werkzaamheden voor de Klant niet of niet goed kan uitvoeren.

Wettelijke verplichting. Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt indien MOVE & RENT een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens van de Klant te verwerken en/of te verstrekken aan derden.

Gerechtvaardigd belang. MOVE & RENT kan persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, nieuws of andere communicatie. MOVE & RENT streeft er bovendien naar haar activiteiten en dienstverlening zo kwalitatief mogelijk in te richten. Hierbij kan het nodig zijn dat gegevens worden verwerkt om MOVE & RENT in staat te stellen haar activiteiten en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. MOVE & RENT gaat zorgvuldig om met de verwerking van de gegevens op basis van deze grondslag en ziet erop toe dat deze niet onnodig vergaand is, de belangen van de Klant niet onevenredig schaadt en niet onnodig lang duurt.

Verkregen toestemming. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van de toestemming van de Klant. Laatstgenoemde kan te allen tijde deze toestemming weigeren en/of na afgifte weer intrekken. Het intrekken van de toestemming zal geen gevolgen hebben op de daaraan voorafgaande verwerking. Het weigeren van toestemming kan onder omstandigheden ertoe leiden dat MOVE & RENT geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst met de Klant.

De door de Klant opgegeven persoonsgegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van MOVE & RENT. De verwerkingshandelingen van de voornoemde gegevens worden voor zover relevant bijgehouden in een daartoe bestemd register. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens vereist, toestemming van de Klant voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen MOVE & RENT en de Klant.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij steeds rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

MOVE & RENT zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met de aan haar verstrekte gegevens. MOVE & RENT is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgevers, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters en databanken.

MOVE & RENT bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is voor de hierboven genoemde doelen. MOVE & RENT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

MOVE & RENT is, met inachtneming van artikel 82 AVG, niet aansprakelijk voor dataverlies en/of een inbreuk op de beveiliging van onder meer, maar niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters en databanken en/of andere verwerkingssystemen waarvoor MOVE & RENT niet verantwoordelijk is. De Klant zal MOVE & RENT vrijwaren ten aanzien van alle schade als gevolg van dataverlies en/of inbreuk zoals omschreven in de eerste volzin van dit lid die ontstaat door een handelen, nalaten of een risico die voor rekening van de Klant behoort te komen. De Klant zal MOVE & RENT vrijwaren van iedere aanspraak van (een) derde (rechts)personen die schade hebben geleden als gevolg van een dataverlies en/of inbreuk zoals omschreven in de eerste volzin van dit lid.

 

Artikel 20: Bel-me-niet-register

Om ongewenste telemarketingtelefoontjes naar consumenten te voorkomen, is krachtens de Hamon Consumentenwet van 17 maart 2014 een Bel-me-niet-register in het Consumentenwetboek opgenomen.

Consumenten kunnen zich gratis inschrijven in dat register: www.bloctel.gouv.fr.

MOVE & RENT mag, evenals elk ander commercieel bedrijf, geen klanten benaderen die in dit register staan, met uitzondering van vroegere bestaande klanten. De wet verbiedt de verkoop en verhuur van bestanden met telefoongegevens en contactgegevens van consumenten die in het Bel-me-niet-register staan.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht - Bevoegdheid

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen waartoe de afgesloten Producthuurtransacties op grond van deze Algemene Huurvoorwaarden aanleiding kunnen geven betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, opzegging, gevolgen en gevolgen en die niet tussen MOVE & RENT en de Klant kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de volgens de bepalingen van het gemene recht bevoegde rechter.

De Klant wordt erop gewezen dat hij/zij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op reguliere mediation, door een brief te sturen naar de FEVAD E-Commerce Mediator, 60 rue la Boétie, 75008 PARIJS, FRANKRIJK, of per e-mail gericht aan mediateurduecommerce@fevad.com, en op elke andere methode voor geschillenbeslechting (bijvoorbeeld bemiddeling).

In het geval dat één of meer van de bepalingen van deze Algemene Huurvoorwaarden bij gerechtelijke beslissing onwettig of ongeschreven wordt geacht of verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Huurvoorwaarden onverminderd van kracht.

 

 

 

Artikel 22: Herroepingsrecht

De Klant beschikt over een herroepingsrecht, binnen veertien (14) volle dagen vanaf het sluiten van de huurovereenkomst, dat wil zeggen vanaf het sluiten van de huurovereenkomst op de Website, overeenkomstig artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek.

Loopt deze termijn af op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een niet-werkdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Klant dient melding te maken van zijn/haar voornemen om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige kennisgeving per e-mail aan contact@moveandrent.nl of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan de klantenservice van MOVE & RENT, , waarbij hij/zij desgewenst gebruik kan maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website en dat is toegevoegd aan het einde van de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van kennisgeving per e-mail zal MOVE & RENT de Klant onmiddellijk per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Dit herroepingsrecht kan zonder boete worden uitgeoefend.

Binnen maximaal veertien (14) dagen na ontvangst van zijn/haar beslissing tot herroeping zal de Klant het (de) betaalde bedrag(en) terugbetaald krijgen. De terugbetaling, zonder bijkomende kosten, zal plaatsvinden via dezelfde betalingsmethode die de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten die voorafgaande aan het verstrijken van de herroepingstermijn volledig zijn verricht en waarvan de uitvoering met uw instemming of op uw uitdrukkelijk verzoek is aangevangen.

 

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen).

Ter attentie van de Afdeling Klantenservice van MOVE & RENT, Hogehilweg 16, 1101 CD te Amsterdam, NEDERLAND.

E-mail: xxxxxxxxxxx

Ik/wij (*) stel/stellen (*) u hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst voor het huren van het/de hieronder vermelde goed(eren) (*) / voor de levering van de hieronder vermelde diensten (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*): ...............................................

Naam van de Klant(en): .................................................

Adres van de Klant(en): ..............................................

Handtekening(en) van de Klant (alleen indien dit formulier in papieren vorm wordt ingediend): ............................................

Datum: ..............................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Feedback en tips

Feedback en tips

Een tevreden klant is onze prioriteit.

Vijf dagen per week bezorgen

Vijf dagen per week bezorgen

Gerenommeerde leveranciers zorgen ervoor dat je bestelling op tijd bezorgd wordt.